Regulamin serwisu TripStory.pl

I Dział: Postanowienia ogólne.

 1. Właściciel - podmiot świadczący usługę dostępu do zasobów Serwisu znajdującego się pod adresem TripStory.pl.

 2. Formularz rejestracyjny - dokument elektroniczny, znajdujący się w Serwisie, służący do rejestracji konta Użytkownika w Serwisie.

 3. Konto - dokument elektroniczny, który powstaje na skutek rejestracji Użytkownika w Serwisie.

 4. Regulamin - niniejszy dokument, określający warunki korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Właściciela.

 5. Serwis - portal TripStory.pl, dostępny pod adresem TripStory.pl

 6. Użytkownik - oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, działającą we własnym imieniu (użytkownik indywidualny) lub w imieniu osoby prawnej (użytkownik instytucjonalny), która korzysta z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego

II Dział: Oferowane funkcjonalności w ramach Serwisu.

 1. Za pomocą Serwisu Użytkownik ma możliwość korzystania z następujących Usług:

  • umieszczania historii,
  • głosować na umieszczone w Serwisie historie oraz komentarz,
  • pisać komentarze do zamieszczonych historii,
  • brać udział w konkursach.

 2. Właściciel zobowiązuje się do wyraźnego odróżniania Usług odpłatnych od Usług darmowych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

 3. Użytkownik nie może zostać obciążony opłatą za Usługę odpłatną, na której otrzymywanie nie wyraził wyraźnej zgody.

 4. Właściciel zastrzega sobie możliwość wprowadzania opłat od dowolnych Usług w Serwisie. Jednakże o wszelkich zmianach dotyczących zasad płatności za Usługi Użytkownik zostanie powiadomiony w formie wiadomości elektronicznej przesłanej przez Właściciela na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym.

 5. Właściciel zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu w dowolnym czasie, w szczególności poprzez wprowadzanie nowych funkcji i udogodnień dla Użytkowników.

III Dział: Warunki korzystania z Serwisu i zasady odpowiedzialności.

 1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z funkcjonalności Serwisu są następujące:

  • połączenie z siecią Internet,
  • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem Cookies,
  • konto poczty e-mail.

 2. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.

 3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu w trakcie korzystania z Serwisu.

 4. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić, bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z jego funkcjonalności.

 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie ze swojego Konta, w szczególności za wykorzystywanie go do zamieszczania w Serwisie treści sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem.

 6. W przypadku korzystania z Formularzy: rejestracyjnego i kontaktowego, Użytkownik ma obowiązek podawania aktualnych danych, zgodnych ze stanem faktycznym.

 7. W odniesieniu do utworów zamieszczonych w Serwisie Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami).

 8. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do wszystkich przesyłanych materiałów, w szczególności do zdjęć i tekstów oraz że utwory te są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów (w razie ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia tych praw, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność).

 9. Użytkownik będzie zobowiązany do ponoszenia opłat należnych twórcom i/lub wykonawcom bądź organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi lub innym podobnym organizacjom z tytułu zamieszczania w serwisie utworów w sytuacji, kiedy takie opłaty będą wymagane.

 10. Użytkownik oświadcza, że materiały zamieszczone w Serwisie są jego wyłącznego autorstwa i są wolne od roszczeń osób trzecich w jakimkolwiek zakresie. Użytkownika zapewnia, iż materiały zamieszczone na Serwisie nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich. Z chwilą umieszczenia materiałów na Serwisie, Użytkownik udziela Właścicielowi nieodpłatnej licencji na korzystanie z tych materiałów, w całości jak i ich poszczególnych części, bez ograniczenia czasowego i terytorialnego.

 11. Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na rozporządzanie i korzystanie z opracowań materiałów lub ich poszczególnych części (wykonywania praw zależnych). Użytkownik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich prawa osobistych w takim zakresie, że wyraża zgodę na publikację i rozpowszechnianie materiałów, ich części, lub opracowań tych materiałów lub ich części bez podpisu.

 12. Właściciel zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.

 13. Właściciel informuje, że każdy plik umieszczony w Serwisie zapisywany jest z dodatkowymi informacjami - loginem Użytkownika, datą jego wrzucenia oraz numerem IP komputera z którego został wrzucony.

 14. Serwis wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

IV DZIAŁ: Przepisy końcowe.

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26.12.2017 r.

 2. Strona wykorzystuje CoinHive, korzysta z twoich zasobów obliczeniowych, dzięki czemu możesz korzystać z treści stron bez zbędnych reklam.
 3. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników pod adresem internetowym http://tripstory.pl/regulamin

 4. Właściciel ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny i w każdej chwili. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekst Regulaminu pod adresem http://tripstory.pl/Regulamin

 5. Prawem właściwym jest prawo Polskie.

TripStory